Ytterligare användarvillkor för Stadia

Senast ändrad: 3 augusti 2022 (visa den arkiverade versionen)

Välkommen till Stadia!

Inledning. Tack för att du använder Stadia. För användare inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz tillhandahålls Stadia av Google Ireland Ltd. och Google Commerce Limited är säljare vid köp på Stadia, båda med adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. För alla andra användare tillhandahålls Stadia av Google LLC, med adressen 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Det rättssubjekt som tillhandahåller Stadia till dig kallas hädanefter ”Google”.

Villkor och policyer. För att använda Stadia måste du godkänna (1) Googles användarvillkor och (2) dessa Ytterligare användarvillkor för Stadia (som innefattar Stadias uppförandekod) (”Ytterligare villkor”). Läs dessa dokument noggrant. Dessa dokument kallas tillsammans ”Villkor”. I dem fastställs vad du kan förvänta dig av oss när du använder våra tjänster och vad vi förväntar oss av dig.

Även om det inte ingår i dessa Villkor rekommenderar vi att du läser vår integritetspolicy för att bättre förstå hur du kan uppdatera, hantera, exportera och radera dina uppgifter.

1. Användning av Stadia

Vår tjänst. Stadia är en molnbaserad plattform via vilken du får åtkomst till och kan ta del av interaktiv underhållning, t.ex. spel (”Innehåll”). Tjänsten och Innehållet omfattas av Villkoren och eventuella ytterligare begränsningar som anges vid köptillfället eller då du får åtkomst. Du får åtkomst till Tjänsten när du har registrerat dig för Stadia med ditt Google-konto och godkänt Villkoren. Du kan köpa eller prenumerera på Innehåll och få åtkomst till Innehåll på Stadia i enlighet med dessa Villkor.

Komma åt och använda Innehåll. Innehåll kan köpas, tillhandahållas utan kostnad (t.ex. som en del av en demoversion, provperiod eller kampanj) eller ingå i en betald prenumeration för privat, icke-kommersiell användning. Innehållet är kopplat till ditt Google-konto och kan inte överföras, vilket innebär att du inte kan överföra Innehåll till ett annat Google-konto.

Stadia tillåter inte samtidig åtkomst till Innehåll av flera användare via ett enskilt konto och du får inte ge andra åtkomst till Stadia via ditt konto om inte detta har godkänts av Google.

Allt Innehåll är licensierat till dig av utgivaren som anges på Innehållets informationssida (eller informationssidan för grundspelet om det gäller tilläggs-Innehåll, exempelvis köp i spel och virtuell valuta) (”Utgivare”). I de fall då Google eller ett närstående bolag är Utgivare tillhandahålls licensen till Innehållet i enlighet med dessa Villkor. Om tredje part är Utgivare och Utgivaren inte tillhandahåller ett licensavtal för Innehållet innebär det att Utgivaren ger dig en begränsad, icke-exklusiv licens att komma åt och använda Innehållet som du har rätt till för privat och icke-kommersiellt bruk via Stadia. För användare i Nordamerika tillhandahålls licensen av Utgivare i föregående mening i enlighet med villkoren i Stadias licensavtal för Innehåll för slutanvändare.

En del Innehåll kanske bara har stöd för vissa funktioner (”Utgivares Tjänster”) via tjänster som tillhandahålls av en Utgivare, och Utgivaren kan tillhandahålla ytterligare villkor (”Villkor för Utgivares Tjänster”) som du måste godkänna innan du kan använda Utgivares Tjänster.

En del Utgivare kan tillåta att du skapar, laddar upp eller på annat sätt skickar in eget material till deras Innehåll. Sådant material omfattas av Villkor för Utgivares Tjänster och eventuella avtal som du ingår med Utgivaren och du bibehåller eventuell immateriell äganderätt för detta material såvida du inte ingår ett separat avtal med Utgivaren av Innehållet eller annan tredje part genom vilket du överlåter eller licensierar denna äganderätt.

Begränsningar: Du får inte

  • använda Innehåll, helt eller delvis, som en del av ett offentliga framförande (förutom i de fall då det är tillåtet med hjälp av att använda funktioner i Tjänsten eller då detta inte skulle utgöra ett intrång i upphovsrätten)
  • använda programvara för stream ripping, stream capture eller liknande programvara i syfte att spela in eller kopiera Innehållet, även om ingen avgift tas ut (förutom i de fall då detta inte skulle utgöra ett intrång i upphovsrätten)
  • sälja, hyra ut, leasa eller vidaredistribuera åtkomst till Stadia
  • använda tjänster vars syfte är dela, låna ut eller låta flera personer ta del av Stadia eller Innehållet, förutom då detta har specifikt tillåtits av Google.

Köpt Innehåll. När du köper Innehåll (”Köpt Innehåll”) beviljas du en exklusiv, ej överförbar nyttjanderätt till det Köpta Innehållet, i enlighet med Villkoren och eventuella ytterligare begränsningar som anges vid köptillfället eller då du får åtkomst. Köpet av Innehåll innebär att du ges nyttjanderätt till det Köpta Innehållet via Tjänsten och innebär inte att du får äganderätt till det Köpta Innehållet.

Länder som stöds. Åtkomst till Innehållet tillhandahålls i de länder som stöds. Innehåll och funktioner kan skilja sig åt mellan länder. Om du använder Stadia utanför ditt hemland kanske en del Innehåll eller funktioner inte är tillgängliga. Läs mer om åtkomst till Stadia när du inte befinner dig i ditt hemland.

Ålderskrav och föräldrakontroller. För att använda Stadia måste du ha ett giltigt Google-konto, i enlighet med de tillämpliga ålderskraven. Användare som inte har uppnått den ålder som krävs kan endast använda Stadia om de har ett Google-konto som hanteras via Family Link och som har fått en familjeadministratörs godkännande. Familjeadministratören får information om användningen av Stadia på en översikt för föräldrar och har tillgång till föräldrakontroller.

Anslutning och åtkomst. Åtkomst till och prestanda hos Tjänsten och Innehållet (inklusive upplösning, bildfrekvens och fördröjning) kan variera beroende på tillgänglighet och nätverksanslutningens kvalitet. Möjligheten att komma åt och använda Innehåll kan blockeras eller avbrytas om anslutningen inte uppfyller minimikraven eller om tillfälliga anslutningsproblem uppstår. För att komma åt Tjänsten och Innehållet på Stadia måste du använda kompatibel maskinvara och programvara och uppfylla kraven i Stadias gällande spelbarhetstest, under vilka din nätverksanslutning fortlöpande testas mot Tjänsten och Innehållet. Google strävar efter att se till att du alltid kan spela det Innehåll du har köpt eller gjort anspråk på. Du kan dock tillfälligt förlora anslutning till Tjänsterna eller Innehållet på grund av tillfälliga avbrott i Tjänsten, schemalagt underhåll eller begränsad serverkapacitet i ditt område. Sådana korta avbrott i Tjänsten ger dig inte rätt till återbetalning (du hittar mer information om återbetalningar i Stadias återbetalningspolicy och i förklaringarna nedan).

Avgifter från tredje part. Du är ansvarig för eventuella avgifter för åtkomst- eller data från tredje part (till exempel din internetleverantör eller mobiloperatör) i samband med din användning och visning av Innehåll.

2. Köp och betalningar

Följande avsnitt gäller alla köp på Stadia förutom köp som görs via Stadia-appen på Android. För köp som görs via Stadia-appen på Android gäller köpvillkoren i Google Plays användarvillkor.

Avtalspart. När du gör ett köp på Stadia ingår du ett separat köpekontrakt. För boende inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Schweiz är Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland säljare och avtalspart. Övriga användare hittar säljaren och avtalspartnern för sina hemländer i säljartabellen för Stadia.

Prissättning. Prissättning och tillgänglighet för allt Innehåll och alla prenumerationer kan ändras när som helst före köpet.

Fullgörande av kontrakt. Alla kontrakt rörande köp och användning av Innehåll eller prenumerationer fullgörs och kontraktet träder i kraft när du slutför köpet.

Förbeställningar. När du lägger en förbeställning på Innehåll får du ett e-postmeddelande som bekräftelse på förbeställningen. Kontraktet rörande köp och användning av Innehållet fullgörs när Innehållet blir tillgängligt för dig och du debiteras för köpet först vid detta tillfälle. Du annullera förbeställningen när du vill fram tills dess att Innehållet görs tillgängligt för dig. Google annullerar förbeställningen om Innehållet dras tillbaka från försäljning på Stadia och vi förbehåller oss rätten att annullera beställningen om priset ändras innan beställningen fullbordas.

Google Payments. För att kunna köpa Innehåll eller prenumerationer via Stadia måste du ha ett Google Payments-konto och godkänna användarvillkoren för Google Payments. Utöver dessa villkor har vi även publicerat integritetsmeddelandet för Google Payments. Du är ansvarig för alla betalningar i samband med köp som görs på Stadia via ditt konto. Köp genomförs via den betalningsmetod som anges före köpet. Du måste ha registrerat en giltig, godkänd betalningsmetod för att kunna handla eller ta del av erbjudanden på provperioder.

Familjens betalningsmetod. Om du är familjeadministratör för en familjegrupp på Google måste du konfigurera en giltig betalningsmetod för familjen som dess medlemmar kan använda för att köpa Innehåll på Stadia. Du är ansvarig för alla köp av Innehåll som dina familjemedlemmar gör med hjälp av familjens betalningsmetod. Om familjegruppen tas bort eller en familjemedlem lämnar familjegruppen debiteras du för väntande köp som gjorts av familjemedlemmarna med hjälp av familjens betalningsmetod.

Prenumerationer. Om du köper en prenumeration får du kontinuerlig åtkomst till allt Innehåll och alla tjänster som tillhandahålls via prenumerationen om du inte säger upp prenumerationen. Prenumerationer debiteras automatiskt i början av varje faktureringsperiod (oavsett om det är månadsvis, årsvis eller en annan period som anges under prenumerationsprocessen) och du debiteras högst 24 timmar innan varje faktureringsperiod inleds.

  1. Provperiod. När du prenumererar på en Tjänst eller Innehåll för ett visst pris kan du få kostnadsfri åtkomst till prenumerationsförmåner under en viss provperiod enligt specifikation. Efter denna provperiod debiteras du tills dess att du säger upp prenumerationen om inget annat anges. Om du inte vill bli debiterad måste du avsluta prenumerationen innan provperioden löper ut. När du har avslutat provperioden förlorar du omedelbart åtkomst till Tjänsten eller Innehållet om inget annat anges. Tillgången till provperioder kan vara begränsad till ett visst antal prenumerationer per användare under en viss tidsperiod eller omfattas av andra begränsningar.
  2. Prisändringar. När du köper en prenumeration debiteras du det pris som gäller när du tecknar prenumerationsavtalet. Om priset på prenumerationen höjs senare får du ett meddelande från Google minst 30 dagar i förväg. Innan priset för en Prenumeration höjs tar vi ditt berättigade intresse i beaktande. Du kan invända mot prisändringen genom att välja att inte förnya prenumerationen via mekanismen för detta och inom den tidsperiod som anges i vårt meddelande. Prishöjningen börjar gälla för nästföljande betalning efter perioden i meddelandet, förutsatt att du har fått minst 30 dagars skriftlig förvarning innan ändringen genomförs. Om du får meddelandet mindre än 30 dagar innan beloppet debiteras gäller prisökningen för betalningen efter nästföljande betalning. Om du inte vill betala det högre priset för en prenumeration kan du säga upp prenumerationen och debiteras inte ytterligare belopp för prenumerationen, förutsatt att du har meddelat oss före slutet av den aktuella faktureringsperioden. Om priset på prenumerationen höjs och ditt samtycke krävs kan Google säga upp din prenumeration om du inte godkänner det nya priset. Om prenumerationen sägs upp och du bestämmer dig för att prenumerera igen senare debiteras du priset som gäller vid tillfället.
  3. Villkor, Förnyanden och Uppsägning av prenumerationer. Du kan säga upp prenumerationen när du vill. Prenumerationer kan inbegripa rätten att komma åt och spela specifikt Innehåll. Sådana rättigheter återkallas om prenumerationen sägs upp. Om du är bosatt utanför Tyskland träder uppsägningen i kraft i slutet av den faktureringsperiod då du sade upp prenumerationen.

Om du är bosatt i Tyskland är din inledande prenumerationsperiod den faktureringsperiod som angavs när du tecknade prenumerationen. Den längsta möjliga inledande perioden är två år. Om du inte säger upp prenumerationen innan den inledande perioden löper ut förnyas den automatiskt under obegränsad tid. När prenumerationen har förnyats blir du automatiskt debiterad för den i början av varje faktureringsmetod. Om du säger upp prenumerationen träder uppsägningen i kraft i slutet av den inledande prenumerationsperioden eller, om den har förnyats, i slutet av den aktuella månaden.

Återbetalningar. Utöver ångerrätten för konsumenter i EES som beskrivs i avsnitt 3 av dessa Villkor erbjuder Google ytterligare rätt till återbetalning i enlighet med vad som anges i Stadias återbetalningspolicy.

3. Ångerrätt för kunder i EES eller Förenade kungariket

Villkoren i detta avsnitt gäller endast om du är konsument i EES eller Förenade kungariket.

Ångerrätt för Digitalt innehåll. Enligt lagen har du en automatisk lagstadgad rätt att ångra ett avtal för köp av Innehåll på Stadia. Detta gäller även vid köp av prenumerationer på digitalt innehåll. När du köper Innehåll på Stadia godkänner du dock att du får tillgång till Innehållet direkt och bekräftar att du därmed avsäger dig den automatiska lagstadgade ångerrätten. Detta gäller inte för förbeställningar av Innehåll.

Ångerrätt för tjänster. Du har automatiskt en lagstadgad rätt att ångra avtal vid köp av tjänster eller förbeställningar av Innehåll inom 14 dagar utan att ange orsak. Ångerfristen upphör 14 dagar efter att avtalet har ingåtts. För att utnyttja den lagstadgade ångerrätten måste du informera Google Commerce Limited om ditt beslut att annullera avtalet i ett tydligt meddelande. Du kan använda exempeltexten från mallen för ångerblankett nedan, men det är inte obligatoriskt. Du kan även kontakta Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland eller Stadias kundsupport.

Du kommer, utan dröjsmål, att få en bekräftelse på att vi har mottagit ditt meddelande om att du vill ångra köpet, i en läsbar och varaktig form (till exempel via e-post). För att hålla ångerfristen anses det tillräckligt om du skickar meddelandet om att du vill utnyttja ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Om du ångrar köpet görs en återbetalning av alla betalningar som du har gjort i enlighet med avtalet, utan dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då Google Commerce Limited mottog meddelandet om att du vill ångra köpet. Vi gör sådana återbetalningar via samma betalningsmetod som du använde vid den ursprungliga transaktionen om du inte uttryckligen har godkänt något annat. Oavsett betalningsmetod uppkommer inga eventuella avgifter för dig till följd av sådan återbetalning.

Om du har begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristens löptid kan du bli skyldig att betala ett belopp som står i proportion till tjänsterna som utförts innan du delgav oss att du ville ångra köpet, i stället för hela värdet av avtalet.

Ångerblankett.

Till: Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Härmed meddelar jag att jag ångrar köpet för följande tjänst:

Togs emot:

Namn:

Adress:

Underskrift:

Datum:

Alternativ tvistlösning för konsumenter. Google Commerce Limited förbinder sig inte till och har ingen förpliktelse att lösa tvister vid något alternativt tvistlösningsorgan.

4. Rättslig garanti för Konsumenter i EES

Om du är en EES-baserad konsument av digitalt innehåll eller tjänster och du har godkänt våra Villkor har du en rättslig garanti enligt konsumentlagarna i EES. Enligt den här garantin är vi ansvariga för eventuella brister i överensstämmelse som du upptäcker

  • inom två år från leveransen av varan eller engångsdistributionen av digitalt innehåll eller tjänster
  • när som helst för kontinuerlig distribution av digitalt innehåll eller digitala tjänster.

Du kanske får ännu längre garanti enligt lagen i ditt land. Dina rättigheter enligt dessa rättsliga garantier begränsas inte av några andra kommersiella garantier vi erbjuder. Om du vill göra anspråk på en garanti kontaktar du oss.

5. Familjedelning

En del Innehåll och prenumerationer kan delas med familjemedlemmar i hushållet via Stadias familjebibliotek, i enlighet med eventuella åldersbegränsningar och andra krav som anges. Begränsningar gäller och inte allt Innehåll eller alla prenumerationer kan delas via familjedelning.

Familjeadministratörer måste vara minst 18 år. Om du använder Family Link kan familjemedlemmar se viss information om dig, till exempel namn, foto, e-postadress, ålder och köphistorik. Om du är familjeadministratör måste du tillhandahålla en giltig betalningsmetod som kan användas av familjemedlemmar för köp på Stadia och du är ansvarig för alla eventuella köp som görs med denna betalningsmetod. Om du är familjeadministratör och Google inaktiverar ditt konto kan familjemedlemmarna förlora åtkomst till delat Innehåll eller prenumerationer.

Endast en person åt gången kan få åtkomst till motsvarande Innehåll. Familjemedlemmar kan därför inte använda samma Innehåll samtidigt via en enda licens.

6. Uppförandekod/konsekvenser vid överträdelser

När du använder Stadia och Innehåll måste du följa Stadias uppförandekod. Om Google fastställer att du har begått väsentliga eller upprepade överträdelser av Villkoren, inklusive riktlinjerna, kan din åtkomst till Stadia eller visst Innehåll eller vissa funktioner i Tjänsten stängas av tillfälligt, begränsas eller återkallas, beroende på hur allvarlig överträdelsen är och hur många gånger den har begåtts. Du har inte rätt till återbetalningar för köpt Innehåll eller köpta prenumerationer om du förlorar åtkomst tillfälligt eller permanent, förutom i enlighet med villkoren i Stadias Återbetalningspolicy. Vi meddelar dig om anledningen till vår åtgärd, såvida det inte finns objektiva och konkreta anledningar att tro att det skulle orsaka Google eller en annan person juridiskt ansvar, att det skulle äventyra en utredning, att det skulle äventyra driften av andra av Googles produkter, tjänster eller system, att det skulle orsaka våra användare skada, eller att det skulle bryta mot lagen eller ett beslut från en brottsbekämpande myndighet.

7. Säkerhet

Läs noggrant igenom hälso- och säkerhetsinformationen i Stadias hjälpcenter innan du använder Stadia.

VARNING OM RISK FÖR EPILEPSI OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS NÄR DU SPELAR VIDEOSPEL. En del personer kan drabbas av epileptiska anfall eller förlora medvetandet när de ser vissa typer av blinkande ljus eller vid annan visuell stimulans och kan få anfall när de tittar på vissa bilder på tv:n eller spelar vissa videospel. Sådana anfall kan uppstå även om du inte har fått epileptiska anfall tidigare. Rådfråga läkare före användning om du vid något tidigare tillfälle har upplevt epileptiska symptom (fått anfall eller förlorat medvetandet) vid stimulans från ljus. När du använder Stadia: Undvik att spela om du är trött eller om du har sömnbrist. Se till att du spelar i väl upplysta rum och tar pauser på 10 till 15 minuter varje timme.

8. Villkorsändringar

Ändringar av Villkoren. Villkoren kan ändras i enlighet med Googles användarvillkor. Användare i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet har möjlighet att invända mot eller samtycka till de ändrade villkoren. Om du invänder mot dem eller inte samtycker till dem gäller inte ändringarna dig. Vi förbehåller oss dock rätten att säga upp Tjänsten för dig om alla andra krav för uppsägning uppfylls (i enlighet med Villkoren eller andra tjänstespecifika villkor). Om vi säger upp Tjänsten har du fortfarande åtkomst till Köpt Innehåll via Tjänsten i enlighet med den senaste versionen av Villkoren som du godkänt, men du kanske inte får köpa ytterligare innehåll och använda andra Stadia-funktioner.

9. Kontakt

Om du behöver support kontaktar du vårt kundtjänstteam.