ZMLUVNÉ PODMIENKY HERNÉHO SYSTÉMU STADIA

Dátum poslednej úpravy: 26. júla 2021 (pozrite si archivovanú verziu)

Víta vás herný systém Stadia!

Úvod. Ďakujeme, že používate herný systém Stadia. Herný systém Stadia poskytuje používateľom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku spoločnosť Google Ireland Ltd. a všetky nákupy v hernom systéme Stadia predáva spoločnosť Google Commerce Limited. Obe sídlia na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Všetkým ostatným používateľom poskytuje herný systém Stadia spoločnosť Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Osoba, ktorá vám poskytuje herný systém Stadia, bude ďalej uvádzaná ako „Google“.

Zmluvné podmienky a pravidlá Herný systém Stadia (vrátane mobilnej aplikácie Stadia a vášho používania ovládača Stadia) je „Služba“ spoločnosti Google tak, ako je opísané v zmluvných podmienkach spoločnosti Google. Ak chcete používať herný systém Stadia, musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami spoločnosti Google doplnenými týmito zmluvnými podmienkami herného systému Stadia (ktoré zahŕňajú kódex správania herného systému Stadia) (súhrnne nazývané „Zmluvné podmienky“). Poznámka: Oznámenie o ochrane súkromia herného systému Stadia a pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google vysvetľujú, ako narábame s vašimi informáciami a chránime vaše súkromie, keď používate herný systém Stadia. Tieto pravidlá nie sú súčasťou týchto Zmluvných podmienok, ale aj tak vám odporúčame prečítať si ich, aby ste lepšie chápali, ako môžete aktualizovať, spravovať, exportovať a odstraňovať svoje informácie.

1. Používanie herného systému Stadia

Naša Služba. Herný systém Stadia je cloudová platforma, prostredníctvom ktorej môžete získať prístup k interaktívnemu zábavnému obsahu, napríklad hrám („Obsah“), a hrať ho. Služba a Obsah podliehajú Zmluvným podmienkam a akýmkoľvek ďalším obmedzeniam uvedeným v čase nákupu alebo prístupu. Po registrácii do herného systému Stadia svojím účtom Google a vyjadrení súhlasu so Zmluvnými podmienkami vám bude udelený prístup k Službe. Obsah môžete kúpiť alebo odoberať a následne k nemu získať prístup v hernom systéme Stadia v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami.

Prístup k Obsahu a jeho používanie Obsah si môžete zakúpiť, prípadne získať bezplatne (napríklad v rámci ukážky, bezplatnej skúšobnej verzie alebo proma) alebo v rámci plateného odberu na osobné nekomerčné použitie. Je spojený s vaším účtom Google a nedá sa previesť, čo znamená, že svoj Obsah nemôžete preniesť do iného účtu Google.

Herný systém Stadia neumožňuje súbežný prístup k Obsahu prostredníctvom jedného účtu a ďalším používateľom nemôžete povoliť prístup k hernému systému Stadia prostredníctvom svojho účtu. Výnimkou sú prípady povolené spoločnosťou Google.

Všetok Obsah vám poskytuje na základe licencie vlastník uvedený na jeho podrobnej stránke (alebo v prípade Obsahu, ktorým je doplnok, ako napríklad nákupy v hre a virtuálna mena, na podrobnej stránke spojenej základnej hry) („Vlastník“). Keď je Vlastníkom spoločnosť Google alebo spriaznený subjekt, licencia k danému Obsahu je poskytovaná na základe týchto Zmluvných podmienok. Ak ide o Vlastníka tretej strany, ktorý neposkytne licenčnú zmluvu pre Obsah, udeľuje vám obmedzenú nevýhradnú licenciu na prístup k Obsahu a jeho používanie, ktorý máte oprávnenie používať na osobné, nekomerčné účely prostredníctvom herného systému Stadia. V prípade používateľov v Severnej Amerike je licencia od Vlastníka v predchádzajúcej vete poskytovaná v súlade so zmluvnými podmienkami štandardnej licenčnej zmluvy pre koncových používateľov herného systému Stadia pre Obsah.

Niektorý Obsah môže na podporu určitých funkcií využívať služby poskytované Vlastníkom („Služby vlastníka“) a Vlastník môže poskytnúť doplnkové zmluvné podmienky („Zmluvné podmienky Služieb vlastníka“), ktoré musíte prijať, aby ste mohli Služby vlastníka využívať.

Niektorí Vlastníci vám môžu povoliť vo svojom Obsahu vytvoriť, nahrať alebo inak odoslať vlastný materiál. Pre vylúčenie pochybností uvádzame, že tento materiál podlieha Zmluvným podmienkam Služieb vlastníka a akýmkoľvek zmluvám, ktoré s Vlastníkom uzavriete. Zároveň si v rámci daného materiálu ponechávate všetky práva duševného vlastníctva, ktorých ste držiteľom, pričom výnimkou sú prípady, kedy s Vlastníkom daného Obsahu alebo inou treťou stranou uzavriete samostatnú zmluvu, v ktorej tieto práva niekomu postúpite alebo poskytnete na základe licencie.

Obmedzenia. Nemôžete:

  • používať žiadny Obsah (celý ani časť) v rámci verejného vystúpenia (okrem prípadov, kedy je to povolené pomocou funkcií Služby alebo týmto použitím nedôjde k porušeniu autorských práv);
  • používať akýkoľvek nástroj na kopírovanie či zachytenie prenosu alebo podobný softvér na nahrávanie či kopírovanie ľubovoľného Obsahu, aj keď sa neúčtuje žiadny poplatok (okrem prípadov, kedy týmto použitím nedôjde k porušeniu autorských práv);
  • predávať, prenajímať, poskytovať lízingom alebo opätovne distribuovať prístup do herného systému Stadia;
  • zdieľať, požičiavať alebo poskytnúť herný systém Stadia či Obsah v rámci akejkoľvek služby na použitie viacerými osobami. Výnimkou sú prípady, kedy je to špecificky povolené spoločnosťou Google.

Zakúpený obsah Po zakúpení Obsahu („Zakúpený obsah“) vám bude udelené nevýhradné a neprevoditeľné právo na prístup k Zakúpenému obsahu v súlade so Zmluvnými podmienkami a akýmikoľvek ďalšími obmedzeniami uvedenými v čase nákupu alebo prístupu. Zakúpenie Obsahu znamená, že vám je udelené prístupové právo k Zakúpenému obsahu prostredníctvom Služby a nezahŕňa prevod vlastníckeho práva v Zakúpenom obsahu.

Podporované krajiny Prístup k Obsahu je poskytovaný v podporovaných krajinách. Obsah a funkcie sa v rôznych krajinách môžu líšiť. V prípade prístupu do herného systému Stadia mimo krajiny vášho bydliska nemusí byť niektorý Obsah alebo funkcie k dispozícii. Prečítajte si viac o prístupe do herného systému Stadia mimo krajiny svojho bydliska.

Požadovaný vek a rodičovská kontrola Ak chcete používať herný systém Stadia, musíte mať platný účet Google, na ktorý sa vzťahujú príslušné vekové obmedzenia. Používatelia, ktorí nedosiahli požadovaný vek, môžu herný systém Stadia použivať iba vtedy, keď majú účet Google spravovaný v aplikácii Family Link a súhlas správcu rodiny, ktorý dostane informácie o tomto použití herného systému Stadia na informačnom paneli rodiča a má prístup k rodičovskej kontrole.

Pripojenie a prístup. Dostupnosť a výkonnosť Služby aj Obsahu (vrátane rozlíšenia, snímkovej frekvencie a latencie) sa môžu líšiť podľa dostupnosti a kvality pripojenia k sieti. Vaša možnosť získať prístup k Obsahu alebo ho použiť môže byť blokovaná či prerušená, ak vaše pripojenie nespĺňa minimálne požiadavky alebo nastanú dočasné problémy s pripojením. Prístup k Službe alebo Obsahu v hernom systéme Stadia môžete získať použitím kompatibilného hardvéru a softvéru. Zároveň musíte prejsť príslušnými testmi hrateľnosti herného systému Stadia, ktoré priebežne testujú vaše sieťové pripojenie k Službe a Obsahu. Spoločnosť Google sa pokúsi ponechať všetok Obsah, ktorý ste si zakúpili alebo nárokovali ako kedykoľvek dostupný na hranie. K Službám alebo tomuto Obsahu však môžete dočasne stratiť prístup v dôsledku krátkodobého prerušenia Služby, plánovanej údržby alebo obmedzenej kapacity servera vo vašej oblasti. V súvislosti s týmito krátkymi prerušeniami Služby nemáte nárok na vrátenie peňazí (viac o vrátení peňazí sa dozviete v pravidlách vrátenia peňazí herného systému Stadia a ďalších vysvetleniach nižšie).

Poplatky za služby tretích strán Zodpovedáte za akékoľvek poplatky za prístup alebo dáta účtované tretími stranami (napríklad poskytovateľom internetu alebo mobilným operátorom) v súvislosti s používaním a zobrazovaním Obsahu.

2. Nákupy a platby

Nasledujúca sekcia platí pre všetky nákupy Stadia okrem tých, ktoré ste uskutočnili prostredníctvom aplikácie Stadia v systéme Android. Na nákupy Stadia uskutočnené prostredníctvom aplikácie Stadia v systéme Android sa vzťahujú zmluvné podmienky nákupov stanovené v zmluvných podmienkach služby Google Play.

Zmluvný partner Keď v hernom systéme Stadia uskutočníte nákup, uzatvárate samostatnú predajnú zmluvu. V prípade používateľov s bydliskom v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku je predávajúci a zmluvný partner spoločnosť Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. V prípade všetkých ostatných je predávajúci a zmluvný partner pre vašu krajinu bydliska uvedený v tabuľke predávajúcich v hernom systéme Stadia.

Určovanie cien Ceny a dostupnosť všetkého Obsahu a odberov sa môžu kedykoľvek pred zakúpením zmeniť.

Uzavretie zmluvy Všetky zmluvy týkajúce sa zakúpenia a používania Obsahu alebo odberov budú uzatvorené a vstúpia do platnosti dokončením nákupu.

Predobjednávky Keď si predobjednáte Obsah, dostanete iba správu potvrdzujúcu predobjednávku. Zmluva týkajúca sa zakúpenia a používania daného Obsahu bude uzatvorená po sprístupnení Obsahu, kedy vám bude nákup tiež naúčtovaný. Predobjednávku môžete kedykoľvek pred sprístupnením Obsahu zrušiť. Spoločnosť Google vašu predobjednávku zruší, ak bol Obsah predtým stiahnutý z predaja prostredníctvom herného systému Stadia. Tiež si vyhradzuje právo vašu objednávku zrušiť v prípade, že sa cena zmení ešte pred jej plnením.

Google Payments Ak si chcete zakúpiť Obsah alebo odber prostredníctvom herného systému Stadia, musíte mať účet Google Payments a vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami služby Google Payments. Okrem týchto zmluvných podmienok tiež zverejňujeme oznámenie o ochrane súkromia služby Google Payments. Zodpovedáte za všetky sumy, ktoré je treba zaplatiť v súvislosti s nákupmi uskutočnenými vo vašom účte prostredníctvom herného systému Stadia. Nákupy sa realizujú spôsobom platby, ktorý ste uviedli pred zakúpením. Ak chcete nakupovať alebo sa zúčastniť ponúk bezplatných skúšobných verzií, musíte uviesť platný a akceptovaný spôsob platby.

Rodinný spôsob platby Ak ste správca rodinnej skupiny v službách spoločnosti Google, budete musieť nastaviť platný rodinný spôsob platby, ktorým budú môcť členovia vašej rodiny nakupovať Obsah v hernom systéme Stadia. Budete zodpovedať za všetky nákupy Obsahu, ktoré členovia vašej rodiny uskutočnia rodinným spôsobom platby. Ak odstránite rodinnú skupinu alebo ju opustí člen rodiny, môžu vám byť naúčtované nespracované nákupy uskutočnené členmi rodiny rodinným spôsobom platby.

Odbery Ak si zakúpite odber, dostanete všetok Obsah či služby trvalo poskytované v rámci neho, dokým ho nezrušíte. Odbery sú automaticky účtované na začiatku každého fakturačného obdobia (či už mesačne, ročne, alebo po uplynutí iného obdobia, ktoré je uvedené počas aktivácie odberu), pričom poplatok vám môže byť účtovaný maximálne 24 hodín pred jeho začatím.

  1. Skúšobné obdobie Keď sa prihlásite na platený odber Služby alebo Obsahu, môžete bezplatne získať prístup k výhodám odberu na určité skúšobné obdobie (tak, ako je uvedené). Ak nie je uvedené inak, po jeho uplynutí vám bude účtovaný poplatok, dokým odber nezrušíte. Ak nechcete za odber platiť, musíte ho zrušiť pred koncom skúšobného obdobia. Ak nie je stanovené inak, po zrušení skúšobnej verzie okamžite stratíte prístup k Službe alebo Obsahu. Prístup k týmto skúšobným obdobiam môže byť v prípade jednotlivých používateľov obmedzený na určitý počet skúšobných verzií za dané obdobie alebo podliehať iným obmedzeniam.
  2. Zmeny cien Keď si zakúpite odber, bude vám účtovaná sadzba platná v čase vášho súhlasu s odberom. Ak sa cena odberu neskôr zvýši, spoločnosť Google vás bude o tom informovať. Pred zvýšením sadzby Odberu zohľadníme vaše oprávnené záujmy, ktoré sa pokúsime vykompenzovať. Toto zvýšenie bude uplatnené na ďalšiu platbu, ktorú máte zaplatiť po upozornení, a to za predpokladu, že ste toto písomné upozornenie dostali aspoň 30 dní pred uskutočnením zmeny. Ak ste ho dostali menej než 30 dní vopred, zvýšenie ceny bude uplatnené až na druhú najbližšiu platbu. Ak nechcete platiť zvýšenú cenu odberu, môžete ho zrušiť a ďalšie poplatky za odber vám nebudú účtované za predpokladu, že ste nás upozornili ešte pred koncom aktuálneho fakturačného obdobia.
  3. Zrušenia Odber môžete zrušiť kedykoľvek. Zrušenie nadobudne platnosť po skončení aktuálneho fakturačného obdobia. Odbery môžu zahŕňať právo získať prístup k špecifikovanému Obsahu a hrať ho. Ak odber zrušíte, tieto práva budú odobrané.

Vrátenia peňazí Spoločnosť Google ponúka spotrebiteľom v EHP okrem práv na odstúpenie stanovených v tretej sekcii Zmluvných podmienok aj ďalšie práva na vrátenie peňazí, ktoré sú stanovené v pravidlách vrátenia peňazí herného systému Stadia.

3. Práva na odstúpenie pre spotrebiteľov v EHP alebo Spojenom kráľovstve

Zmluvné podmienky v tejto sekcii platia iba pre spotrebiteľov v EHP alebo Spojenom kráľovstve.

Práva na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa digitálneho obsahu Podľa zákona automaticky nadobúdate zákonné právo odstúpiť od zmlúv týkajúcich sa nákupov Obsahu v hernom systéme Stadia. Rovnaké právo sa vzťahuje aj na nákup odberu digitálneho obsahu. Zakúpením Obsahu v hernom systéme Stadia však súhlasíte s tým, že Obsah budete mať k dispozícii okamžite a beriete na vedomie, že sa preto vzdávate svojho automatického zákonného práva na odstúpenie.

Práva na odstúpenie od zmluvy týkajúcej sa Služieb Podľa zákona automaticky nadobúdate zákonné právo odstúpiť od zmlúv týkajúcich sa nákupov služieb do 14 dní bez udania dôvodu. Termín na odstúpenie uplynie 14 dní po uzavretí zmluvy. Ak chcete právo na odstúpenie využiť, musíte spoločnosť Google Commerce Limited jednoznačným oznámením informovať, že od zmluvy odstupujete. Môžete použiť text z modelového formulára na odstúpenie, ktorý je uvedený nižšie, ale nie je to povinné. Prípadne môžete kontaktovať zákaznícku podporu spoločnosti Google na adrese Google Commerce Limited c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko alebo zákaznícku podporu herného systému Stadia.

Potvrdenie prijatia odstúpenia dostanete na trvácnom médiu (napríklad e‑mailom) bez zbytočného odkladu. Na splnenie lehoty na odstúpenie stačí odoslať oznámenie o využití tohto práva pred koncom lehoty.

Ak od tejto zmluvy odstúpite, budú vám refundované všetky platby, ktoré ste na základe tejto zmluvy uskutočnili, a to bez zbytočného odkladu a vždy najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy spoločnosť Google Commerce Limited prijala vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Ak ste výslovne neodsúhlasili iný postup, túto refundáciu realizujeme rovnakými spôsobmi platby ako sú tie, ktoré ste použili pri pôvodnej transakcii. V žiadnom prípade vám však v súvislosti s ňou nevzniknú poplatky.

Ak ste požiadali o začatie plnenia služieb počas lehoty na odstúpenie, zrejme budete musieť zaplatiť sumu úmernú službám, ktoré vám boli poskytnuté, dokým ste nám neoznámili odstúpenie od tejto zmluvy, a to v porovnaní s celkovým rozsahom plnenia stanoveným v zmluve.

Modelový formulár na odstúpenie

Komu: Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Írsko

Týmto oznamujem, že odstupujem od svojej zmluvy týkajúcej sa nasledujúcej služby:

Prijaté:

Meno:

Adresa:

Podpis:

Dátum:

Alternatívne riešenie sporov zákazníkov Spoločnosť Google Commerce Limited sa nezaväzuje ani nie je povinná riešiť spory pred subjektom alternatívneho riešenia sporov.

4. Rodinné zdieľanie

Určitý Obsah a odbery môžete zdieľať s členmi rodiny vo svojej domácnosti prostredníctvom rodinnej mediatéky herného systému Stadia, a to v súlade s prípadnými vekovými obmedzeniami a ďalšími uvedenými požiadavkami. Uplatňujú sa obmedzenia a niektorý Obsah alebo odbery nespĺňajú podmienky na rodinné zdieľanie.

Používatelia, ktorí chcú byť správcami rodiny, musia mať minimálne 18 rokov. Ak používate aplikáciu Family Link, členovia vašej rodiny môžu vidieť určité informácie o vás, ako napríklad vaše meno, fotografiu, e‑mailovú adresu, vek a históriu nákupov. Ak ste správca rodiny, budete musieť udržiavať platný spôsob platby, ktorým môžu členovia rodiny platiť za nákupy spojené s herným systémom Stadia, a zodpovedáte za všetky nákupy, ktoré ním boli uskutočnené. Ak ste správca rodiny a spoločnosť Google váš účet deaktivuje, členovia vašej rodiny môžu stratiť prístup k zdieľanému Obsahu alebo odberom.

Prístup k príslušnému Obsahu je vždy obmedzený iba na jednu súčasnú reláciu. Viacerí členovia rodiny preto nebudú môcť na základe jednej licencie získať prístup k rovnakému Obsahu súčasne.

5. Kódex správania a dôsledky porušení

Pri používaní herného systému Stadia a Obsahu musíte dodržiavať kódex správania herného systému Stadia. Ak spoločnosť Google určí, že ste podstatne alebo opakovane porušili ktorékoľvek Zmluvné podmienky vrátane týchto pokynov, váš prístup k hernému systému Stadia alebo určitej funkcii Obsahu či Služby môže byť pozastavený, obmedzený alebo odvolaný. Závisí to od závažnosti a počtu porušení. Ak dočasne alebo natrvalo stratíte prístup, nemáte nárok na žiadne vrátenia peňazí za zakúpený Obsah či odbery okrem toho, ktorý je stanovený v pravidlách vrátenia peňazí herného systému Stadia. Na dôvod tohto kroku vás upozorníme. Nestane sa tak vtedy, keď budeme primerane presvedčení, že by to spoločnosti Google alebo inej osobe spôsobilo právnu zodpovednosť, že by sa tým ohrozilo vyšetrovanie alebo prevádzkovanie akýchkoľvek služieb či systémov spoločnosti Google, uškodilo by sa tým našim používateľom alebo by došlo k porušeniu zákona či usmernení vydaných úradom presadzujúcim právo.

6. Bezpečnosť

Pred použitím herného systému Stadia si dôkladne prečítajte informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia v centre pomoci herného systému Stadia.

UPOZORNENIE NA RIZIKO EPILEPTICKÉHO ZÁCHVATU A OPATRENIA, KTORÉ MÔŽETE POČAS HRANIA PODNIKNÚŤ U niektorých ľudí môže pozeranie na určité typy blikajúcich svetiel či iné vizuálne podnety vyvolať epileptické záchvaty alebo spôsobiť stratu vedomia. Záchvaty môže vyvolať aj pozeranie určitých televíznych snímok či hranie niektorých videohier. Môžu sa vyskytnúť, aj keď ste v minulosti nikdy nemali epileptický záchvat. Ak ste niekedy mali príznaky epilepsie (záchvaty alebo stratu vedomia) pri svetelných podnetoch, pred použitím sa poraďte s lekárom. Pri používaní herného systému Stadia dodržiavajte uvedené: nehrajte hry, keď cítite únavu alebo ste nespali. Hrajte v primerane osvetlenej miestnosti a každú hodinu si urobte desať až pätnásťminútovú prestávku.

7. Zmeny Zmluvných podmienok

Zmeny Zmluvných podmienok Zmluvné podmienky môžu byť upravené tak, ako je stanovené v zmluvných podmienkach spoločnosti Google. Ak používatelia v Európskom hospodárskom priestore budú mať možnosť so zmenenými zmluvnými podmienkami súhlasiť alebo voči ním podať námietku a neodsúhlasia ich alebo podajú námietku, zmeny pre nich nebudú platiť. Vyhradzujeme si však právo Službu týmto používateľom zrušiť, ak budú splnené všetky ostatné požiadavky na zrušenie (v súlade so Zmluvnými podmienkami alebo akýmikoľvek zmluvnými podmienkami konkrétnych služieb). Ak ju zrušíme, zachováte si prístup k Zakúpenému obsahu prostredníctvom Služby v súlade s poslednou verziou Zmluvných podmienok, ktorú ste prijali, ale zrejme si nebudete môcť zakúpiť ďalší obsah a používať ďalšie funkcie herného systému Stadia.