WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI STADIA

Ostatnia zmiana: 26 lipca 2021 (zobacz zarchiwizowaną wersję)

Witamy w Stadia

Wprowadzenie. Dziękujemy za korzystanie ze Stadia. W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii usługa Stadia jest świadczona przez firmę Google Ireland Ltd., a zakupy w ramach usługi są realizowane przez firmę Google Commerce Limited. Obie spółki działają pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. We wszystkich innych przypadkach usługa Stadia jest świadczona przez firmę Google LLC, której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podmiot świadczący użytkownikowi usługę Stadia jest w niniejszym dokumencie nazywany „Google”.

Zasady i warunki. Stadia, w tym aplikacja mobilna Stadia i możliwość korzystania z Kontrolera Stadia, to „Usługa” Google opisana w Warunkach korzystania z usług Google. Aby korzystać z platformy Stadia, musisz wyrazić zgodę na Warunki korzystania z usług Google oraz uzupełniające je Warunki korzystania z usługi Stadia, które obejmują również Kodeks postępowania Stadia (łącznie „Warunki”). Uwaga: więcej szczegółów o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi i jak chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z usługi Stadia, znajdziesz w Informacjach na temat ochrony prywatności w Stadia oraz Polityce prywatności Google. Mimo że te zasady nie są częścią niniejszych Warunków, zachęcamy do ich przeczytania – dowiesz się, jak możesz aktualizować, eksportować i usuwać swoje dane oraz jak nimi zarządzać.

1. Korzystanie ze Stadia

Nasza Usługa. Stadia to platforma działająca w chmurze, która pozwala korzystać z interaktywnych materiałów rozrywkowych, np. gier („Treści”). Usługa i Treści podlegają Warunkom i wszelkim dodatkowym ograniczeniom wskazanym podczas zakupu lub uzyskiwania dostępu. Gdy zarejestrujesz się w Stadia przy użyciu swojego konta Google i wyrazisz zgodę na Warunki, otrzymasz dostęp do Usługi. Możesz kupować i subskrybować Treści oraz uzyskiwać do nich dostęp na platformie Stadia zgodnie z tymi Warunkami.

Dostęp do Treści i korzystanie z nich. Treści mogą być dostępne do zakupu, udostępniane za darmo (np. w ramach wersji demonstracyjnej, bezpłatnej wersji próbnej lub promocji) albo stanowić część płatnej subskrypcji do osobistego użytku niekomercyjnego. Treści są powiązane z Twoim kontem Google i nie można ich przenosić. Oznacza to, że nie możesz przekazać Treści na inne konto Google.

Usługa Stadia nie umożliwia równoczesnego dostępu do Treści przez wielu użytkowników za pomocą jednego konta. Bez zgody Google nie możesz też zezwalać innym osobom na korzystanie ze Stadia za pomocą Twojego konta.

Użytkownik uzyskuje dostęp do wszelkich Treści na podstawie licencji wydawcy („Wydawca”) wskazanego na stronie z informacjami o Treściach (lub na stronie z informacjami o powiązanej grze w przypadku dodatków takich jak zakupy w grach czy waluta wirtualna). Jeśli Wydawcą jest Google lub podmiot stowarzyszony, licencja na Treści jest udzielana zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jeśli Wydawcą jest inna firma, która nie udostępnia umowy licencyjnej na Treści, oznacza to, że ten Wydawca udziela ograniczonej, niewyłącznej licencji na dostęp do Treści i korzystanie z nich do osobistych celów niekomercyjnych za pośrednictwem platformy Stadia. W przypadku użytkowników w Stanach Zjednoczonych licencja Wydawcy opisana w poprzednim zdaniu jest udzielana zgodnie z warunkami standardowej Umowy licencyjnej użytkownika dotyczącej Treści na platformie Stadia.

Do obsługi określonych funkcji niektóre Treści mogą korzystać z usług świadczonych przez Wydawcę („Usługi wydawcy”), a Wydawca może wymagać zaakceptowania dodatkowych warunków („Warunki korzystania z usług wydawcy”) przed rozpoczęciem używania takich usług.

Niektórzy Wydawcy mogą zezwalać użytkownikom na tworzenie, przesyłanie lub przekazywanie w inny sposób swoich materiałów w Treściach. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wszelkie takie materiały podlegają Warunkom korzystania z usług wydawcy oraz umowom zawartym z Wydawcą. Zachowujesz wszelkie prawa własności intelektualnej do tych materiałów, chyba że zawrzesz odrębną umowę z Wydawcą lub inną osobą trzecią, której przekażesz takie prawa lub odpowiednią licencję.

Ograniczenia. Nie możesz:

  • używać żadnych Treści w całości lub części w ramach jakichkolwiek wystąpień publicznych (chyba że takie korzystanie z funkcji Usługi jest dozwolone lub takie działanie nie narusza praw autorskich);
  • korzystać z oprogramowania do dekodowania lub przechwytywania transmisji strumieniowych ani z podobnych narzędzi w celu rejestrowania lub kopiowania jakichkolwiek Treści, nawet jeśli nie są naliczane za nie opłaty (chyba że takie działanie nie narusza praw autorskich);
  • sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić ani przekazywać dostępu do platformy Stadia;
  • korzystać z platformy Stadia lub Treści w ramach jakichkolwiek usług przeznaczonych do udostępniania, wypożyczania lub użytkowania przez wiele osób, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie dozwolonych przez Google.

Kupione Treści.Kupując Treści („Kupione treści”), uzyskujesz niewyłączne, niepodlegające przeniesieniu prawo dostępu do Kupionych treści zgodnie z Warunkami i wszelkimi dodatkowymi ograniczeniami wskazanymi podczas zakupu lub uzyskiwania dostępu. Zakup Treści oznacza, że otrzymujesz prawo dostępu do Kupionych treści za pośrednictwem Usługi. Nie oznacza to przeniesienia praw własności do Kupionych treści.

Obsługiwane kraje.Treści są udostępniane w obsługiwanych krajach. Dostępne Treści i funkcje mogą się różnić w zależności od kraju. W przypadku korzystania z usługi Stadia poza krajem ojczystym niektóre Treści i funkcje mogą być niedostępne. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu dostępu do usługi Stadia poza krajem ojczystym.

Wymagania dotyczące wieku i kontrola rodzicielska. Aby korzystać z usługi Stadia, potrzebujesz prawidłowego konta Google podlegającego ograniczeniom wiekowym. Użytkownicy poniżej wymaganego wieku mogą korzystać z usługi Stadia tylko wtedy, gdy mają konto Google zarządzane za pomocą Family Link. Muszą mieć również zgodę administratora grupy rodzinnej, który w panelu rodzinnym widzi informacje o korzystaniu z usługi Stadia przez taką osobę i ma dostęp do opcji kontroli rodzicielskiej.

Łączność i dostęp. Dostępność i działanie Usługi oraz Treści (w tym rozdzielczość, liczba klatek na sekundę i opóźnienia) mogą się różnić w zależności od dostępności i jakości połączenia sieciowego. Twój dostęp do Treści i możliwość korzystania z nich mogą zostać zablokowane lub przerwane, jeśli połączenie nie będzie spełniać minimalnych wymagań lub jeśli wystąpią jakiekolwiek przejściowe problemy z połączeniem. Aby móc korzystać z Usługi i Treści na platformie Stadia, musisz mieć zgodne urządzenie i oprogramowanie oraz regularnie uzyskiwać pozytywne wyniki testów grywalności, które sprawdzają jakość połączenia sieciowego z Usługą i Treściami.Google będzie dokładać starań, by zakupione lub posiadane Treści były dostępne dla użytkowników w każdej chwili. Możesz jednak tymczasowo utracić dostęp do Usług lub Treści z powodu przejściowych zakłóceń w działaniu Usługi, zaplanowanych prac konserwacyjnych lub ograniczonej wydajności serwerów w Twoim regionie. Takie krótkie przerwy w dostępie do Usługi nie uprawniają do żadnych zwrotów środków (więcej informacji na ten temat znajdziesz w zasadach zwrotów usługi Stadia oraz w objaśnieniach poniżej).

Opłaty pobierane przez osoby trzecie. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie opłaty za dostęp lub dane, które mogą być naliczane przez osoby trzecie (takie jak dostawca internetu czy operator komórkowy) w związku z używaniem i wyświetlaniem Treści.

2. Zakupy i płatności

Ten punkt dotyczy wszystkich zakupów na platformie Stadia z wyjątkiem tych dokonanych przy użyciu aplikacji Stadia na Androida. W przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem aplikacji Stadia na Androida obowiązują Warunki korzystania z usługi Google Play.

Strona umowy. Dokonując zakupu na platformie Stadia, zawierasz odrębną umowę sprzedaży. W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii sprzedawcą i stroną umowy jest firma Google Commerce Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W przypadku pozostałych użytkowników sprzedawcą i stroną umowy w danym kraju jest firma wskazana w tabeli sprzedawców Stadia.

Ceny. Ceny i dostępność wszelkich Treści i subskrypcji mogą ulec zmianie w dowolnym momencie przed zakupem.

Realizacja umowy. Umowa dotycząca zakupu i używania Treści lub subskrypcji jest zrealizowana z chwilą sfinalizowania zakupu. Wtedy też zaczyna obowiązywać niniejsza umowa.

Zamówienia w przedsprzedaży. Po złożeniu zamówienia na Treści w przedsprzedaży otrzymasz tylko e-maila z potwierdzeniem zamówienia. Umowa dotycząca zakupu i używania Treści zostanie zrealizowana, gdy treści staną się dostępne dla Ciebie. Wtedy też zostanie naliczona opłata za zakup. Zamówienie w przedsprzedaży możesz anulować w dowolnym momencie przed udostępnieniem Treści. Google anuluje zamówienie w przedsprzedaży w przypadku wcześniejszego wycofania Treści ze sprzedaży na platformie Stadia. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku zmiany ceny przed jego zrealizowaniem.

Płatności Google.Aby kupować Treści i subskrypcje na platformie Stadia, musisz mieć konto płatności Google i wyrazić zgodę na Warunki korzystania z usługi płatności Google. Oprócz tych warunków obowiązują również Informacje na temat ochrony prywatności w usłudze płatności Google. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie należne kwoty związane z zakupami dokonanymi na platformie Stadia przy użyciu Twojego konta. Zakupy są opłacane za pomocą formy płatności wskazanej przed transakcją. Aby robić zakupy i korzystać z bezpłatnych wersji próbnych, musisz mieć na koncie co najmniej jedną ważną, akceptowaną formę płatności.

Rodzinna forma płatności.Jeśli jesteś administratorem grupy rodzinnej w Google, musisz skonfigurować ważną formę płatności dla członków grupy rodzinnej, by mogli oni kupować Treści na platformie Stadia. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zakupy Treści dokonywane przez członków grupy rodzinnej przy użyciu rodzinnej formy płatności. Jeśli grupa rodzinna zostanie usunięta lub ktoś ją opuści, Twoje konto może zostać obciążone płatnościami za oczekujące zakupy dokonane przez jej byłych członków przy użyciu rodzinnej formy płatności.

Subskrypcje. Jeśli zakupisz subskrypcję, będziesz nieprzerwanie otrzymywać Treści i usługi objęte subskrypcją aż do chwili jej anulowania. Opłaty za subskrypcje są automatycznie naliczane na początku każdego okresu rozliczeniowego (co miesiąc, co rok lub z inną częstotliwością określoną podczas kupowania subskrypcji). Obciążenie nastąpi nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.

  1. Okres próbny. Gdy odpłatnie subskrybujesz Usługę lub Treści, możesz otrzymać bezpłatny dostęp do korzyści oferowanych w ramach subskrypcji we wskazanym okresie próbnym. Jeśli nie określono inaczej, po tym czasie zostanie naliczona opłata, chyba że anulujesz subskrypcję. Aby uniknąć opłat, musisz anulować subskrypcję przed końcem okresu próbnego. Jeśli nie wskazano inaczej, po anulowaniu okresu próbnego natychmiast utracisz dostęp do Usługi lub Treści. Dostępność okresów próbnych może zostać ograniczona do konkretnej liczby takich okresów na każdego użytkownika w danym przedziale czasu albo ograniczona w inny sposób.
  2. Zmiany cen. Gdy zakupisz subskrypcję, zostanie naliczona opłata obowiązująca w chwili wyrażenia przez Ciebie zgody na subskrypcję. W przypadku późniejszego wzrostu ceny subskrypcji otrzymasz powiadomienie od Google. Przed podniesieniem ceny Subskrypcji uwzględnimy Twoje uzasadnione interesy. Wyższa cena zostanie zastosowana przy następnej płatności należnej po wysłaniu powiadomienia, o ile dotarło ono do Ciebie w formie pisemnej nie później niż 30 dni przed wprowadzeniem zmiany. Jeśli otrzymasz powiadomienie z wyprzedzeniem krótszym niż 30 dni, wzrost ceny będzie dotyczył płatności następującej po kolejnej płatności. Jeśli nie chcesz płacić wyższej ceny za subskrypcję, możesz ją anulować. Dalsze opłaty nie będą naliczane, jeśli tylko powiadomisz nas o anulowaniu przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego.
  3. Anulowanie subskrypcji. Subskrypcję możesz anulować w każdej chwili. Taka zmiana wejdzie w życie z zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego. Subskrypcje mogą obejmować dostęp do określonych Treści i możliwość grania. Jeśli anulujesz subskrypcję, utracisz te uprawnienia.

Zwrot środków. Oprócz prawa do odstąpienia od umowy przysługującego klientom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zostało opisane w punkcie 3 niniejszych Warunków, Google oferuje dodatkowe prawo do zwrotu środków określone w zasadach zwrotów usługi Stadia.

3. Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii

Warunki przedstawione w tej sekcji mają zastosowanie tylko w przypadku klientów, którzy są mieszkańcami Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii.

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami automatycznie przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Treści na platformie Stadia. Dotyczy to także wykupienia subskrypcji treści cyfrowych. Jednak kupując Treści na platformie Stadia, zgadzasz się, że będą one dostępne dla Ciebie od razu. W związku z tym zrzekasz się automatycznie przysługującego Ci ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej usług. Zgodnie z obowiązującymi przepisami automatycznie przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży usług w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po czternastu (14) dniach od momentu jej zawarcia. Aby skorzystać z tego prawa, musisz jednoznacznie poinformować firmę Google Commerce Limited o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Możesz skorzystać z poniższego formularza odstąpienia, ale nie jest to wymagane. Możesz też wysłać list na adres: Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, lub skontaktować się z działem obsługi klienta Stadia.

Bez zbędnej zwłoki otrzymasz na trwałym nośniku (np. w e-mailu) potwierdzenie przyjęcia wiadomości o odstąpieniu od umowy. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że prześlesz informację o chęci skorzystania z tego prawa przed upływem czternastu (14) dni od daty zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od tej umowy niezwłocznie otrzymasz zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z tą umową – nie później niż w ciągu czternastu (14) dni od dnia, w którym Google Commerce Limited odbierze oświadczenie o odstąpieniu. Zwrot zostanie przekazany na konto formy płatności użytej do zrealizowania pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie wyrazisz zgodę na inny sposób przekazania środków. W związku z wypłatą zwrotu nie zostaną naliczone żadne opłaty.

Jeśli w okresie umożliwiającym odstąpienie od umowy otrzymamy od Ciebie prośbę o rozpoczęcie świadczenia usług, może być wymagana proporcjonalna (w stosunku do pełnej wartości umowy) opłata za usługi zrealizowane do chwili przekazania nam informacji o odstąpieniu od umowy.

Wzorcowy formularz odstąpienia od umowy

Do: Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Irlandia

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy dotyczącej następującej usługi:

Otrzymano dnia:

Imię i nazwisko:

Adres:

Podpis:

Data:

Alternatywne metody rozwiązywania sporów z klientami. Firma Google Commerce Limited nie jest zobowiązana do prowadzenia sporów przed alternatywnymi podmiotami zajmującymi się rozstrzyganiem sporów.

4. Udostępnianie w grupie rodzinnej

Określone Treści i subskrypcje można udostępniać członkom grupy rodzinnej za pośrednictwem Biblioteki rodzinnej Stadia pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań dotyczących wieku i innych wskazanych warunków. Obowiązują pewne ograniczenia – nie wszystkie Treści i subskrypcje można udostępniać w grupie rodzinnej.

Aby zostać administratorem grupy rodzinnej, musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśl korzystasz z Family Link, członkowie grupy rodzinej mogą mieć dostęp do określonych informacji na Twój temat, takich jak imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail, wiek czy historia zakupów. Jeśli jesteś administratorem grupy rodzinnej, musisz dbać o ważność formy płatności używanej przez członków grupy rodzinnej do robienia zakupów na platformie Stadia. Oprócz tego ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zakupy dokonywane przy użyciu tej formy płatności. Jeśli jesteś administratorem grupy rodzinnej i Google wyłączy Twoje konto, inni członkowie grupy rodzinnej mogą utracić dostęp do udostępnionych Treści i subskrypcji.

Z danych Treści w tym samym momencie może korzystać tylko jedna osoba. Dlatego członkowie grupy rodzinnej korzystający z tej samej licencji nie będą mieć jednoczesnego dostępu do tych samych Treści.

5. Kodeks postępowania i konsekwencje naruszeń

Korzystając z platformy Stadia i dostępnych na niej Treści, musisz przestrzegać Kodeksu postępowania Stadia. Jeśli Google ustali, że Warunki (w tym niniejsze wytyczne) zostały przez Ciebie istotnie lub wielokrotnie naruszone, Twój dostęp do platformy Stadia, określonych Treści lub funkcji Usług może zostać zawieszony, ograniczony lub odebrany w zależności od wagi i liczby przypadków naruszenia. W przypadku tymczasowej lub trwałej utraty dostępu nie będziesz mieć prawa do zwrotu środków za zakupione Treści ani subskrypcje z wyjątkiem sytuacji opisanych w zasadach zwrotów usługi Stadia. Otrzymasz od nas powiadomienie z uzasadnieniem podjętego działania, o ile nie uznamy na podstawie obiektywnych i konkretnych informacji, że wysłanie takiego powiadomienia pociągnie za sobą skutki prawne dla Google lub innej osoby, naruszy tajemnicę postępowania, naruszy funkcjonowanie produktów, usług lub systemów Google, będzie szkodliwe dla naszych użytkowników albo naruszy przepisy bądź wytyczne organu egzekwującego prawo.

6. Bezpieczeństwo

Zanim zaczniesz korzystać z platformy Stadia, zapoznaj się uważnie z informacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa w Centrum pomocy Stadia.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU EPILEPSJI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS KORZYSTANIA Z GIER. Podczas patrzenia na określone rodzaje migających świateł lub inne bodźce wzrokowe lub podczas oglądania określonych obrazów telewizyjnych czy grania w niektóre gry wideo u niektórych osób mogą występować napady epileptyczne lub utrata świadomości. Może się to zdarzyć nawet w przypadku osób, które wcześniej nie doznały takich objawów. Jeśli w przeszłości wystąpiły u Ciebie objawy epileptyczne (napady lub utrata świadomości) w reakcji na bodźce świetlne, przed skorzystaniem z platformy skontaktuj się z lekarzem. Podczas korzystania z platformy Stadia: unikaj grania w przypadku zmęczenia lub niewyspania, graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu i co godzinę rób przerwy trwające 10–15 minut.

7. Zmiany Warunków

Zmiany Warunków.Warunki mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami w Warunkach korzystania z usług Google.W przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego: jeśli pojawi się opcja odrzucenia lub zaakceptowania zmienionych warunków i nie chcesz wyrazić na nie zgody, zmiany nie będą Cię dotyczyć. Jednak w przypadku spełnienia wszystkich innych warunków wypowiedzenia umowy (zgodnie z Warunkami lub warunkami dotyczącymi konkretnych usług) zastrzegamy sobie prawo do zakończenia świadczenia Ci Usługi. Jeśli umowa zostanie rozwiązana, zachowasz dostęp do Treści kupionych w Usłudze zgodnie z ostatnią zaakceptowaną przez Ciebie wersją Warunków, ale możesz utracić możliwość kupowania dodatkowych treści i używania innych funkcji na platformie Stadia.