SERVICEVOORWAARDEN VAN STADIA

Laatst aangepast: 26 juli 2021 (gearchiveerde versie bekijken)

Welkom bij Stadia

Inleiding. Bedankt voor het gebruik van Stadia. Stadia wordt aan gebruikers in de Europese Economische Ruimte ('EER') en in Zwitserland verstrekt door Google Ireland Ltd. en aankopen die worden gedaan op Stadia worden verkocht door Google Commerce Limited. Beide entiteiten zijn gevestigd te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Stadia wordt aan alle andere gebruikers verstrekt door Google LLC, gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. De entiteit die Stadia aan u verstrekt, wordt hierna aangeduid met 'Google'.

Voorwaarden en beleid. Stadia, met inbegrip van de mobiele Stadia-app en het gebruik van de Stadia-controller, is een 'Service' van Google, zoals beschreven in de Servicevoorwaarden van Google. Als u Stadia wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de Servicevoorwaarden van Google, zoals deze worden aangevuld door deze Servicevoorwaarden van Stadia (die tevens de Gedragscode van Stadia omvatten) (hierna gezamenlijk aangeduid met 'Voorwaarden'). Opmerking: In de Privacyverklaring van Stadia en het Privacybeleid van Google wordt toegelicht hoe we met uw gegevens omgaan en uw privacy beschermen als u Stadia gebruikt. Hoewel die verklaring en dat beleid geen onderdeel uitmaken van deze Voorwaarden, raden we u aan ze door te nemen, zodat u meer inzicht krijgt in hoe u uw gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

1. Stadia gebruiken

Onze Service. Stadia is een cloudplatform waarop u interactieve entertainmentcontent, zoals games ('Content'), kunt openen en afspelen. Op de Service en de Content zijn de Voorwaarden van toepassing, evenals beperkingen die worden vermeld op het moment van aankoop of toegang. Nadat u zich heeft aangemeld voor Stadia met behulp van uw Google-account en akkoord bent gegaan met de Voorwaarden, krijgt u toegang tot de Service. U kunt Content aanschaffen of zich abonneren op Content en toegang krijgen tot die Content op Stadia in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Toegang tot en gebruik van Content. Content kan worden aangeschaft, kosteloos worden aangeboden (bijvoorbeeld als onderdeel van een demo, kosteloze proefperiode of promotie) of deel uitmaken van een betaald abonnement voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Content is gekoppeld aan uw Google-account en is niet-overdraagbaar, dat wil zeggen dat u uw Content niet kunt overdragen aan een ander Google-account.

Stadia staat geen gelijktijdige toegang tot Content via één account toe en u mag anderen geen toegang bieden tot Stadia via uw account, tenzij dit is toegestaan door Google.

Voor alle Content wordt u een licentie verleend door de uitgever die wordt vermeld op de detailpagina van de Content (of, in geval van add-on-Content, zoals in-game-aankopen en virtuele valuta's, de detailpagina van de bijbehorende basisgame) ('Uitgever'). Als Google of een aangesloten entiteit de Uitgever is, wordt uw licentie op de Content verleend op grond van deze Voorwaarden. Indien een externe Uitgever geen licentieovereenkomst verstrekt voor de Content, verleent de Uitgever u een beperkte, niet-exclusieve licentie om toegang te krijgen tot de Content en deze te gebruiken op de manier waarop u recht heeft overeenkomstig uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik via Stadia. Aan gebruikers in Noord-Amerika wordt de licentie van de Uitgever zoals vermeld in de vorige zin verleend overeenkomstig de voorwaarden van de standaard licentieovereenkomst voor Content voor eindgebruikers van Stadia.

Sommige Content maakt gebruik van services die worden verstrekt door de Uitgever ter ondersteuning van bepaalde functies ('Uitgeversservices') en de Uitgever kan aanvullende voorwaarden ('Voorwaarden voor Uitgeversservices') verstrekken waarmee u akkoord moet gaan voordat u de Uitgeversservices kunt gebruiken.

Sommige Uitgevers laten u uw eigen materiaal maken, uploaden of anderszins indienen in hun Content. Ter vermijding van elke twijfel wijzen we u erop dat op dergelijk materiaal de Voorwaarden voor Uitgeversservices en overeenkomsten die u aangaat met de Uitgever van toepassing zijn en dat u de intellectuele-eigendomsrechten behoudt die u heeft op dat materiaal, tenzij u een afzonderlijke overeenkomst aangaat met de Uitgever van de Content of een andere externe partij op grond waarvan u deze rechten toewijst of in licentie geeft.

Beperkingen. Het volgende is niet toegestaan:

  • Gebruik van Content, geheel of gedeeltelijk, als onderdeel van een openbare uitvoering (uitgezonderd gevallen waarin toegestaan ​​gebruik van functies van de Service of deze actie niet leidt tot auteursrechtschending);
  • Gebruik van streamripping-, streamcapture- of soortgelijke software om Content op te nemen of er een kopie van te maken, zelfs als er geen kosten in rekening worden gebracht (uitgezonderd gevallen waarin deze actie niet leidt tot auteursrechtschending) ;
  • Verkoop, verhuur of herdistributie van toegang tot Stadia; of,
  • Gebruik van Stadia of Content als onderdeel van een service voor delen, uitlenen of gebruik door meerdere personen, uitgezonderd voor zover uitdrukkelijk is toegestaan door Google.

Gekochte Content. Als u Content aanschaft ('Gekochte Content'), krijgt u het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht op toegang tot de Gekochte Content, onder toepassing van de Voorwaarden en de beperkingen die worden vermeld op het moment van aankoop of toegang. De aankoop van Content houdt in dat u het recht op toegang verkrijgt tot de Gekochte Content via de Service en omvat geen overdracht van een eigendomsrecht op de Gekochte Content.

Ondersteunde landen. De toegang tot de Content wordt verstrekt vanuit ondersteunde landen. De Content en de functies kunnen van land tot land verschillen. Als u toegang krijgt tot Stadia vanuit een ander land dan het land waar u gevestigd bent, zijn bepaalde Content en functies mogelijk niet beschikbaar. Meer informatie over toegang tot Stadia buiten het land waar u woont.

Minimum leeftijd en ouderlijk toezicht. Voor het gebruik van Stadia is een geldig Google-account vereist, overeenkomstig de geldende leeftijdsbeperkingen. Gebruikers die de vereiste leeftijd nog niet hebben bereikt, mogen Stadia alleen gebruiken als ze een Google-account hebben dat wordt beheerd met Family Link en met goedkeuring van de gezinsbeheerder, die informatie ontvangt over dergelijk gebruik van Stadia op een dashboard voor ouders en toegang heeft tot ouderlijk toezicht.

Connectiviteit en toegang. De toegankelijkheid en prestaties van de Service en de Content (waaronder resolutie, framesnelheid en wachttijd) kunnen verschillen en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van uw netwerkverbinding. Mogelijk heeft u (tijdelijk) geen toegang tot Content en kunt u deze niet gebruiken als uw verbinding niet voldoet aan de minimum vereisten of als gevolg van tijdelijke verbindingsproblemen. Als u toegang wilt tot de Service en de Content op Stadia, moet u beschikken over geschikte hardware en software en de toepasselijke speelbaarheidstests van Stadia doorstaan, waarmee uw netwerkverbinding met de Service en de Content voortdurend wordt getest.  Google streeft ernaar de door u aangeschafte of geclaimde Content te allen tijde beschikbaar te stellen om te spelen. Het is wel mogelijk dat u tijdelijk geen toegang meer heeft tot de Services of tot dergelijke Content als gevolg van een tijdelijke onderbreking van de Service, gepland onderhoud of beperkte servercapaciteit in uw regio. Dergelijke korte onderbrekingen van de Service geven u geen recht op terugbetaling (zie voor meer informatie over terugbetalingen het teruggavebeleid van Stadia en de verdere toelichting hieronder).

Tarieven van derden. U bent verantwoordelijk voor data- of toegangskosten die verschuldigd zijn aan derden (zoals uw internetprovider of uw mobiele provider) in verband met uw gebruik en weergave van Content.

2. Aankopen en betalingen

Het volgende gedeelte is van toepassing op alle Stadia-aankopen, uitgezonderd aankopen die worden gedaan in de Stadia-app op Android. Op Stadia-aankopen die worden gedaan via de Stadia-app op Android zijn de aankoopvoorwaarden van toepassing die worden uiteengezet in de Servicevoorwaarden van Google Play.

Contractspartner. Als u een aankoop doet op Stadia, gaat u een afzonderlijk verkoopcontract aan. Voor inwoners van de Europese Economische Ruimte ('EER') en Zwitserland is de verkoper en contractpartner Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor alle andere gebruikers worden de verkoper en contractpartner in uw land vermeld in de tabel met Stadia-verkopers.

Prijzen. De prijzen en beschikbaarheid van alle Content en abonnementen kunnen op elk moment voorafgaand aan de aankoop worden gewijzigd.

Uitvoering van het contract. Contracten voor de aankoop en het gebruik van Content of abonnementen worden uitgevoerd en treden in werking zodra u uw aankoop voltooit.

Reserveringen. Als u een reservering plaatst voor Content, ontvangt u een e-mail waarin de reservering alleen bevestigd wordt. Uw contract voor de aankoop en het gebruik van die Content wordt uitgevoerd als die Content voor u beschikbaar komt. Op dat moment wordt de aankoop ook bij u in rekening gebracht. U kunt de reservering op elk moment annuleren totdat de Content beschikbaar is. Google annuleert uw reservering als de Content voor die tijd wordt teruggetrokken uit de verkoop via Stadia en we behouden ons het recht voor om uw bestelling te annuleren indien de prijs verandert voordat uw bestelling is uitgevoerd.

Google Payments. Voor de aankoop van Content of abonnementen via Stadia moet u beschikken over een Google Payments-account en akkoord gaan met de Servicevoorwaarden van Google Payments. In aanvulling op deze voorwaarden hebben we ook de Privacyverklaring van Google Payments gepubliceerd. U bent verantwoordelijk voor alle te betalen bedragen in verband met aankopen die zijn gedaan via Stadia op uw account. Aankopen worden gedaan via de betaalmethode die wordt vermeld voorafgaand aan de aankoop. U moet een geldige en geaccepteerde betaalmethode hebben opgegeven om aankopen te kunnen doen of deel te kunnen nemen aan aanbiedingen voor een kosteloze proefperiode.

Gezinsbetaalmethode. Als u de gezinsbeheerder bent van een gezinsgroep op Google, moet u een geldige gezinsbetaalmethode instellen voor uw gezinsleden om Content aan te kunnen schaffen op Stadia. U bent verantwoordelijk voor alle aankopen van Content die uw gezinsleden met de gezinsbetaalmethode hebben gedaan. Als een gezinsgroep wordt verwijderd of een gezinslid de gezinsgroep verlaat, kunnen onvoltooide aankopen die door gezinsleden zijn gedaan met de gezinsbetaalmethode aan u in rekening worden gebracht.

Abonnementen. Als u een abonnement aanschaft, ontvangt u de Content en services die onderdeel zijn van dat abonnement, op doorlopende basis, tenzij u het abonnement annuleert. Abonnementen worden automatisch in rekening gebracht aan het begin van elke factureringsperiode (per maand, per jaar of een andere periode, zoals aangegeven tijdens de aanschafprocedure van het abonnement) en kunnen niet langer dan 24 uur voor het begin van elke factureringsperiode worden geïncasseerd.

  1. Proefperiode. Als u een betaald abonnement neemt op de Service of op Content, kunt u gedurende een specifieke vermelde proefperiode kosteloos toegang krijgen tot de abonnementsvoordelen, waarna de kosten in rekening worden gebracht totdat u het abonnement opzegt, tenzij anders is aangegeven. Als u wilt voorkomen dat kosten in rekening worden gebracht, moet u uw abonnement voor het einde van de proefperiode opzeggen. Zodra een proefperiode wordt opgezegd, verliest u onmiddellijk de toegang tot de Service of de Content, tenzij anders is aangegeven. Toegang tot dergelijke proefperioden kan worden beperkt tot een bepaald aantal proefabonnementen per gebruiker gedurende een bepaalde periode. Er kunnen ook andere beperkingen gelden.
  2. Prijswijzigingen. Als u een abonnement aanschaft, worden de kosten in rekening gebracht tegen het tarief dat van toepassing was op het moment waarop u het abonnement afsloot. Als de prijs van het abonnement later wordt verhoogd, stelt Google u hiervan op de hoogte. Voordat de prijs van een abonnement wordt verhoogd, nemen we uw legitieme belangen in overweging. De verhoging is van toepassing op de volgende verschuldigde betaling na de kennisgeving, mits u ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan de wijziging bent geïnformeerd. Als u de kennisgeving minder dan dertig (30) dagen voorafgaand aan de prijswijziging heeft ontvangen, is de verhoging pas van toepassing op de betaling na de volgende verschuldigde betaling. Als u de hogere abonnementsprijs niet wilt betalen, kunt u het abonnement opzeggen en worden er geen bedragen meer in rekening gebracht voor het abonnement, mits u ons heeft geïnformeerd voor het einde van de actuele factureringsperiode.
  3. Opzeggingen. U kunt een abonnement op elk moment opzeggen. Uw abonnement wordt dan aan het einde van de actuele factureringsperiode stopgezet. Een abonnement kan het recht op toegang tot en spelen van gespecificeerde Content omvatten. Deze rechten worden ingetrokken als het abonnement wordt opgezegd.

Terugbetalingen. In aanvulling op de herroepingsrechten voor consumenten in de EER, zoals beschreven onder 3 in deze Voorwaarden, biedt Google aanvullende terugbetalingsrechten, die worden beschreven in het teruggavebeleid van Stadia.

3. Herroepingsrechten voor consumenten in de EER of het Verenigd Koninkrijk

De voorwaarden in dit artikel zijn alleen van toepassing als u een consument in de EER of het Verenigd Koninkrijk bent.

Herroepingsrechten voor Digitale Content. Volgens de wet heeft u automatisch recht op herroeping van verkoopovereenkomsten voor de aankoop van Content op Stadia. Hetzelfde geldt als u een abonnement voor Digitale Content aanschaft. Maar als u Content aanschaft op Stadia, stemt u ermee in dat de Content onmiddellijk voor u beschikbaar is en dat u als gevolg daarvan afstand doet van uw automatische recht op herroeping.

Herroepingsrechten voor Services. U heeft wettelijk automatisch het recht op herroeping van overeenkomsten voor de aankoop van services binnen veertien (14) dagen, zonder opgaaf van reden. Deze herroepingstermijn verloopt veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst. Als u gebruik wilt maken van dit herroepingsrecht, moet u Google Commerce Limited door middel van een ondubbelzinnige verklaring informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruikmaken van de formulering in het onderstaande modelformulier voor herroepingen, maar dat is niet verplicht. U kunt ook contact opnemen met Google Commerce Limited, t.a.v. Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland of contact opnemen met de klantenservice van Stadia.

U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping via een duurzaam medium (zoals e-mail). U voldoet aan de deadline voor herroeping als u het bericht over de uitoefening van uw herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Met uitzondering van de situatie zoals beschreven in de volgende paragraaf, als u deze overeenkomst herroept, worden alle betalingen die u heeft verricht op grond van de overeenkomst zo snel mogelijk terugbetaald en in ieder geval binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop uw besluit om deze overeenkomst te herroepen is ontvangen door Google Commerce Limited. We voeren de terugbetaling uit via hetzelfde betaalmiddel dat u gebruikt heeft voor de aanvankelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere manier. U hoeft in geen geval kosten te betalen als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

Als u binnen de herroepingstermijn heeft verzocht om te beginnen met de levering van de Services, moet u mogelijk een bedrag betalen dat evenredig is aan de verleende Services totdat u ons heeft meegedeeld dat u deze overeenkomst wilt herroepen, gelet op de volledige dekking van de overeenkomst.

Modelformulier voor herroepingen.

Aan: Google Commerce Limited, t.a.v. Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Ik deel u hierbij mede dat ik mijn overeenkomst voor de volgende service herroep:

Ontvangen op:

Naam:

Adres:

Handtekening:

Datum:

Alternatieve geschillenbeslechting voor consumenten. Google Commerce Limited verbindt zich niet tot de beslechting van geschillen door een entiteit voor alternatieve geschillenbeslechting, noch is Google daartoe verplicht.

4. Delen met gezinsleden

Bepaalde Content en abonnementen kunnen worden gedeeld met de leden van uw huishouden via de Gezinsbibliotheek van Stadia, onder voorbehoud van leeftijdsbeperkingen en andere vermelde vereisten. Er zijn beperkingen van toepassing en niet alle Content en abonnementen komen in aanmerking voor delen met gezinsleden.

De gezinsbeheerder moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn. Als u Family Link gebruikt, kunnen uw gezinsleden mogelijk bepaalde informatie over u zien, waaronder uw naam, foto, e-mailadres, leeftijd en transactieoverzicht. Als u de gezinsbeheerder bent, moet u een geldige betaalmethode verstrekken die gezinsleden kunnen gebruiken voor Stadia-gerelateerde aankopen. U bent verantwoordelijk voor alle aankopen die worden gedaan met die betaalmethode. Als u de gezinsbeheerder bent en Google uw account uitschakelt, verliezen uw gezinsleden mogelijk de toegang tot gedeelde Content of abonnementen.

De bijbehorende Content mag op elk moment slechts één keer worden gebruikt. Daarom hebben gezinsleden niet tegelijkertijd toegang tot dezelfde Content als ze één licentie gebruiken.

5. Gedragscode en gevolgen van overtredingen

Bij het gebruik van Stadia en Content moet u zich houden aan de gedragscode van Stadia. Als Google constateert dat u een van de Voorwaarden, waaronder deze richtlijnen, wezenlijk of herhaaldelijk heeft overtreden, kan uw toegang tot Stadia of bepaalde Content of Servicefuncties worden opgeschort, beperkt of ingetrokken, afhankelijk van de ernst en het aantal overtredingen. U heeft geen recht op terugbetalingen voor Gekochte Content of abonnementen als u tijdelijk of permanent de toegang verliest, tenzij in het teruggavebeleid van Stadia anders is bepaald. Wij stellen u op de hoogte van de reden voor onze actie, tenzij er objectieve en concrete redenen zijn om aan te nemen dat dit Google of een andere persoon wettelijk aansprakelijk zou maken, een onderzoek in gevaar zou brengen, schadelijk zou zijn voor de werking van producten, services, systemen van Google of voor gebruikers van Google, of in strijd zou zijn met de wet of instructies van een wettelijke handhavingsautoriteit.

6. Veiligheid

Lees de gezondheids- en veiligheidsinformatie in het Helpcentrum van Stadia nauwkeurig door voordat u Stadia gebruikt.

WAARSCHUWING VOOR HET RISICO OP EPILEPSIE EN VOORZORGSMAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN GENOMEN BIJ HET SPELEN VAN VIDEOGAMES. Sommige mensen kunnen last krijgen van epileptische aanvallen of kunnen het bewustzijn verliezen als ze bepaalde soorten knipperende lichten of andere visuele stimuli zien en kunnen last krijgen van aanvallen als ze bepaalde televisiebeelden zien of bepaalde videogames spelen. Dit kan zich ook voordoen als er geen eerdere geschiedenis van epileptische aanvallen is. Raadpleeg uw dokter voor gebruik als u ooit symptomen heeft gehad van epilepsie (aanvallen of verlies van bewustzijn) als gevolg van lichtstimuli. Speel tijdens het gebruik van Stadia niet als u moe bent of onvoldoende heeft geslapen, speel in een goed verlichte ruimte en neem elk uur een pauze van tien tot vijftien minuten.

7. Wijzigingen in de Voorwaarden

Wijzigingen in de Voorwaarden.  De Voorwaarden kunnen worden gewijzigd overeenkomstig de bepalingen in de Servicevoorwaarden van Google.  Op gebruikers in de Europese Economische Ruimte, waar u de kans krijgt om bezwaar te maken tegen of in te stemmen met de gewijzigde voorwaarden, zijn de wijzigingen in geval van een weigering niet van toepassing. We behouden ons het recht voor om de Service te beëindigen als aan alle andere vereisten voor de beëindiging wordt voldaan (in overeenstemming met de Voorwaarden of servicespecifieke voorwaarden). Indien wij de overeenkomst beëindigen, behoudt u toegang tot uw Gekochte Content via de Service, in overeenstemming met de meest recente versie van de Voorwaarden die u heeft geaccepteerd. Het kan zijn dat u geen aanvullende content kunt aanschaffen en geen gebruik kunt maken van andere Stadia-functies.