SMLUVNÍ PODMÍNKY PLATFORMY STADIA

Naposledy upraveno: 26. července 2021 (zobrazit archivovanou verzi)

Vítejte na platformě Stadia!

Úvod. Děkujeme vám, že používáte platformu Stadia. Uživatelům sídlícím v zemích Evropského hospodářského prostoru („EHP“) a ve Švýcarsku poskytuje platformu Stadia společnost Google Ireland Ltd. a nákupy na platformě Stadia vyřizuje společnost Google Commerce Limited, obě se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Všem ostatním uživatelům poskytuje platformu Stadia společnost Google LLC se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Subjekt, který vám platformu Stadia poskytuje, bude dále v tomto dokumentu uváděn jako „Google“.

Smluvní podmínky a zásady. Platforma Stadia, včetně mobilní aplikace Stadia a používání ovladače Stadia, je „službou“ společnosti Google, jak je popsáno ve smluvních podmínkách společnosti Google. Abyste platformu Stadia mohli používat, musíte vyjádřit souhlas se smluvními podmínkami společnosti Google, které jsou doplněny těmito smluvními podmínkami platformy Stadia (které obsahují kodex chování Stadia) (souhrnně zvané „smluvní podmínky“). Poznámka: Informace o tom, jak při používání platformy Stadia zacházíme s vašimi osobními údaji a jak chráníme vaše soukromí, naleznete ve sdělení ve věci ochrany soukromí na platformě Stadia a v zásadách ochrany soukromí společnosti Google. Ačkoli tyto zásady nejsou součástí těchto smluvních podmínek, doporučujeme vám si je přečíst, abyste lépe pochopili, jak své údaje můžete aktualizovat, spravovat, exportovat a smazat.

1. Používání platformy Stadia

Naše služba. Stadia je cloudová platforma, prostřednictvím které můžete zobrazit a hrát interaktivní zábavní obsah, jako jsou například hry, („obsah“). Na službu a obsah se vztahují smluvní podmínky a všechna další omezení uvedená v době zakoupení nebo přístupu. Přístup do služby vám bude udělen po registraci na platformu Stadia pomocí účtu Google a odsouhlasení smluvních podmínek. Při nakupování a pořizování předplatného obsahu a používání tohoto obsahu na platformě Stadia se těmito smluvními podmínkami musíte řídit.

Zobrazení a používání obsahu. Obsah může být zakoupen, poskytnut zdarma (např. v rámci demo verze, bezplatné zkušební verze nebo propagační akce) nebo zahrnut jako součást předplatného pro vaše osobní, nekomerční použití. Obsah je propojen s vaším účtem Google a je nepřevoditelný, což znamená, že svůj obsah nesmíte převést na jiný účet Google.

Platforma Stadia neumožňuje souběžný přístup k obsahu prostřednictvím jednoho účtu a kromě případů, které společnost Google povolila, nesmíte ostatním uživatelům umožnit přístup na platformu Stadia prostřednictvím svého účtu.

Licenci k obsahu vám poskytuje vydavatel uvedený na stránce podrobností obsahu (nebo v případě doplňkového obsahu, jako jsou nákupy ve hře a virtuální měna, na stránce podrobností související základní hry) („vydavatel“). Pokud je vydavatelem společnost Google nebo její spřízněný subjekt, licence k obsahu je poskytována v souladu s těmito smluvními podmínkami. Pokud je vydavatelem třetí strana a tento vydavatel u obsahu neuvádí licenční smlouvu, potom vám uděluje omezenou, nevýhradní licenci k zobrazení a použití obsahu, na který máte nárok, pro osobní, nekomerční využití prostřednictvím platformy Stadia. V případě uživatelů ze Severní Ameriky je licence vydavatele uvedená v předchozí větě poskytována v souladu s podmínkami běžné licenční smlouvy k obsahu s koncovým uživatelem Stadia.

Některý obsah může záviset na službách, které poskytuje vydavatel za účelem podpory určitých funkcí, („služby vydavatele“) a vydavatel může mít další smluvní podmínky („smluvní podmínky vydavatele“), které bude třeba přijmout, abyste mohli služby vydavatele používat.

Někteří vydavatelé vám mohou umožnit vytváření, nahrávání nebo jiný způsob odesílání vlastních materiálů do jejich obsahu. Aby nevznikly pochybnosti, na veškerý takový materiál se vztahují smluvní podmínky vydavatele a veškeré smlouvy, které s vydavatelem uzavřete, a patří vám veškerá práva duševního vlastnictví, která k tomuto materiálu máte. Výjimku tvoří případy, kdy s vydavatelem obsahu nebo jinou třetí stranou uzavřete samostatnou smlouvu, na základě které tato práva postoupíte nebo licencujete.

Omezení. Co není dovoleno:

  • používání celého obsahu nebo jeho části v rámci veřejného vystoupení (s výjimkou případů, kdy to umožňuje využívání funkcí služby nebo případů, kdy taková činnost nepředstavuje porušení autorských práv),
  • používání softwaru pro ripování streamu, zaznamenávání streamu nebo podobného softwaru k nahrávání či vytváření kopií obsahu, i když za obsah není účtován žádný poplatek (s výjimkou případů, kdy taková činnost nepředstavuje porušení autorských práv),
  • prodej, půjčování, pronájem nebo opětovná distribuce přístupu na platformu Stadia,
  • používání platformy Stadia nebo obsahu v rámci jakékoli služby ke sdílení, půjčování nebo používání více osobami, s výjimkou případů, kdy to výslovně povolí společnost Google.

Zakoupený obsah. Jakmile si zakoupíte obsah („zakoupený obsah“), je vám uděleno nevýhradní, nepřevoditelné právo k přístupu k zakoupenému obsahu, a to v souladu se smluvními podmínkami a všemi dalšími omezeními, která jsou uvedena v době zakoupení nebo přístupu. Zakoupení obsahu znamená, že je vám prostřednictvím služby udělen přístup přímo k zakoupenému obsahu a nezahrnuje přenos vlastnického práva v zakoupeném obsahu.

Podporované země. Přístup k obsahu je poskytován z podporovaných zemí. Obsah a funkce se v jednotlivých zemích mohou lišit. Pokud platformu Stadia použijete mimo domovskou zemi, nemusíte mít k dispozici určitý obsah nebo funkce. Přečtěte si další informace o používání platformy Stadia mimo domovskou zemi.

Věková hranice a rodičovská kontrola. K používání platformy Stadia potřebujete platný účet Google, na který se vztahují příslušná věková omezení. Uživatelé, kteří nedosahují požadovaného věku, smí platformu Stadia používat, jen pokud mají účet Google spravovaný pomocí služby Family Link a získají souhlas správce rodiny, kterému se na panelu budou zobrazovat informace o používání platformy Stadia a bude mít přístup k rodičovské kontrole.

Připojení a přístup. Přístupnost a výkon služby nebo obsahu (včetně rozlišení, snímkové frekvence a latence) se může lišit podle dostupnosti a kvality vašeho připojení k síti. Možnost zobrazit a používat obsah může být zablokována nebo přerušena, pokud vaše připojení nesplňuje minimální požadavky nebo dochází k dočasným problémům s připojením. Přístup ke službě a obsahu na platformě Stadia je podmíněn trvalým používáním kompatibilního hardwaru a softwaru a splněním příslušných testů hratelnosti, které prověří vaše připojení k síti pro potřeby služby a obsahu. Společnost Google se bude snažit, aby obsah, který jste si zakoupili nebo nárokovali, byl neustále dostupný k hraní. Přístup ke službám nebo příslušnému obsahu vám nicméně může být dočasně znemožněn z důvodu přechodného přerušení služby, naplánované údržby nebo omezené kapacity serveru ve vaší oblasti. Tato krátká přerušení služby vás neopravňují k vrácení platby (další informace o vracení plateb naleznete v pravidlech platformy Stadia pro vracení peněz a podrobněji bude vysvětleno níže).

Poplatky třetím stranám. Nesete odpovědnost za veškeré poplatky za přístup nebo data, které v souvislosti s používáním a zobrazováním obsahu vzniknou u třetích stran (například poskytovatele internetu nebo mobilního operátora).

2. Nákupy a platby

Následující sekce se vztahuje na všechny nákupy na platformě Stadia s výjimkou nákupů provedených přes aplikaci Stadia v zařízení Android. Na nákupy na platformě Stadia provedené přes aplikaci Stadia v zařízení Android se vztahují podmínky nákupu uvedené ve smluvních podmínkách služby Google Play.

Smluvní partner. Při provedení nákupu na platformě Stadia uzavíráte samostatnou kupní smlouvu. V případě uživatelů ze zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“) a Švýcarsku je prodejcem a smluvním partnerem společnost Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. V případě všech ostatních uživatelů je prodejce a smluvní partner v příslušné zemi uveden v tabulce prodejců Stadie.

Stanovení cen. Stanovení cen a dostupnost veškerého obsahu a předplatného se může kdykoli před nákupem změnit.

Uzavření smlouvy. Smlouva o koupi a používání obsahu nebo předplatného se uzavírá a plnění této smlouvy začíná bezprostředně po dokončení nákupu.

Předobjednávky. Když si předobjednáte obsah, dostanete pouze e-mail s potvrzením předobjednávky. Smlouva o koupi a používání obsahu se uzavírá, jakmile je vám obsah zpřístupněn, a v tuto chvíli také za nákup zaplatíte. Předobjednávku můžete zrušit kdykoli až do doby, kdy vám obsah bude zpřístupněn. Společnost Google předobjednávku zruší, pokud byl obsah předtím stažen z prodeje na platformě Stadia, a vyhrazuje si právo na zrušení objednávky v případě, že před jejím plněním dojde ke změně ceny.

Google Payments. K nákupu obsahu nebo předplatného prostřednictvím platformy Stadia potřebujete účet Google Payments a musíte vyjádřit souhlas se smluvními podmínkami služby Google Payments. Kromě těchto podmínek zveřejňujeme také upozornění ve věci ochrany soukromí ve službě Google Payments. Nesete odpovědnost za všechny splatné částky související s nákupem provedeným z vaší strany přes platformu Stadia. Nákupy probíhají prostřednictvím platební metody uvedené před nákupem. Abyste mohli provádět nákupy nebo využívat bezplatné zkušební verze, musíte mít zaregistrovanou platnou, přijímanou platební metodu.

Rodinná platební metoda. Pokud jste správcem rodinné skupiny na Googlu, budete muset nastavit platnou rodinnou platební metodu, pomocí které budou členové rodiny nakupovat obsah na platformě Stadia. Za nákupy obsahu uskutečněné všemi členy rodiny pomocí rodinné platební metody budete odpovídat vy. Bude-li rodinná skupina smazána nebo ji některý člen opustí, mohou vám být účtovány nevyřízené nákupy, které členové rodiny uskutečnili pomocí rodinné platební metody.

Předplatná. Když zakoupíte předplatné, budete v rámci něj trvale dostávat obsah nebo poskytované služby, dokud předplatné nezrušíte. Předplatná jsou účtována automaticky na začátku každého fakturačního období (ať už měsíčního, ročního, nebo jiného, které stanovíte při registraci předplatného) a platba vám může být stržena maximálně 24 hodin před začátkem příslušného fakturačního období.

  1. Zkušební období. Když si předplatíte službu nebo obsah, můžete získat přístup k bezplatným výhodám po dobu konkrétního zkušebního období, po jehož uplynutí vám bude naúčtována platba, pokud předplatné nezrušíte (není-li uvedeno jinak). Nechcete-li předplatné platit, musíte ho zrušit před koncem zkušebního období. Jakmile zkušební období zrušíte, okamžitě ke službě nebo obsahu ztratíte přístup, není-li uvedeno jinak. Přístup ke zkušebnímu období může být omezen na určitý počet zkušebních předplatných na uživatele za určité období nebo se na něj mohou vztahovat jiná omezení.
  2. Změny cen. Když si koupíte předplatné, bude vám účtována částka platná v době uzavření smlouvy o předplatném. Pokud se cena předplatného později zvýší, společnost Google vám to oznámí. Před zvýšením ceny předplatného vždy zohledňujeme váš oprávněný zájem a snažíme se vyvážit všechny okolnosti. Pokud jste byli o změně písemně informováni alespoň 30 dnů předem, bude se zvýšení vztahovat na příští platbu splatnou po přijetí oznámení. Pokud jste byli informováni méně než 30 dnů předem, bude se zvýšení ceny vztahovat až na platbu následující po nejbližší další platbě. Pokud vyšší cenu předplatného platit nechcete, můžete předplatné zrušit, a už vám účtováno nebude. Podmínkou je, že nás o tom musíte informovat před koncem aktuálního fakturačního období.
  3. Zrušení. Předplatné můžete zrušit kdykoli. Zrušení vstoupí v platnost po skončení aktuálního fakturačního období. Předplatná mohou zahrnovat právo k přístupu a hraní konkrétního obsahu. V případě zrušení předplatného vám tato práva budou odebrána.

Vracení peněz. Kromě práva spotřebitelů ze zemí EHP na odstoupení od smlouvy, která jsou stanovena v sekci 3 těchto smluvních podmínek, nabízí společnost Google i další práva na vrácení platby, která jsou definována v pravidlech Stadie pro vracení peněz.

3. Právo uživatelů ze zemí EHP a Spojeného království na odstoupení od smlouvy

Podmínky v této sekci se na vás vztahují jen v případě, že jste spotřebitel ze země EHP nebo Spojeného království.

Právo na odstoupení od smlouvy o koupi digitálního obsahu. V souladu s právními předpisy máte automatické zákonné právo na odstoupení od smlouvy na nákup obsahu na platformě Stadia. Stejné právo se vztahuje i na koupi předplatného digitálního obsahu. Při nákupu obsahu na platformě Stadia nicméně vyjadřujete souhlas s tím, že vám bude obsah zpřístupněn okamžitě, a potvrzujete, že se s ohledem na tuto skutečnost svého automatického zákonného práva na odstoupení od smlouvy vzdáváte.

Právo na odstoupení od smlouvy o koupi služeb. V souladu s právními předpisy máte automatické zákonné právo na odstoupení od smlouvy na nákup služeb do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší 14 dní po jejím uzavření. Chcete-li právo na odstoupení od smlouvy využít, musíte společnost Google Commerce Limited jednoznačným sdělením informovat, že od smlouvy odstupujete. Můžete k tomu použít příklad formuláře odstoupení uvedený níže, ale není to vaše povinnost. Případně můžete sdělení odeslat na adresu společnosti Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, nebo kontaktovat zákaznickou podporu Stadia.

Bez zbytečného odkladu obdržíte potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy na trvalém médiu (např. e-mailem). Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí odeslat sdělení o využití tohoto práva před koncem lhůty.

Pokud od této smlouvy odstoupíte, budou vám vráceny všechny platby, které jste na základě této smlouvy provedli, a to bez zbytečného odkladu, ale vždy nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy společnost Google Commerce Limited přijala vaše rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy. Pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem vrácení plateb, budou vám platby vráceny prostřednictvím stejné platební metody, kterou jste použili při počáteční transakci. V důsledku takového vrácení plateb vám v žádném případě nebudou účtovány žádné poplatky.

Pokud jste během lhůty pro odstoupení od smlouvy požádali o zahájení poskytování služeb, může po vás být požadováno zaplacení poměrné částky odpovídající části služeb poskytnutých do doby, kdy jste nás informovali o odstoupení od smlouvy.

Příklad formuláře odstoupení.

Komu: Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy, která se týká následujících služeb:

Přijato:

Jméno:

Adresa:

Podpis:

Datum:

Alternativní řešení sporů se spotřebitelem. Společnost Google Commerce Limited se nezavazuje a není povinna řešit spory prostřednictvím subjektu pro alternativní řešení sporů.

4. Sdílení s rodinou

Určitý obsah a předplatná je možné sdílet prostřednictvím rodinné knihovny Stadia se členy rodiny ve vaší domácnosti, a to výhradně v souladu s věkovými omezeními a dalšími uvedenými požadavky. Na tuto možnost se vztahují omezení. Ke sdílení s rodinou je určen jen vybraný obsah a předplatná.

Abyste mohli působit jako správce rodiny, musí vám být minimálně 18 let. Pokud používáte službu Family Link, členové rodiny budou moci zobrazit určité informace o vás, například vaše jméno, fotku, e-mailovou adresu, věk a historii nákupů. Pokud jste správcem rodiny, budete muset udržovat platnou platební metodu, kterou budou využívat členové rodiny k nákupům na platformě Stadia, a ponesete odpovědnost za všechny nákupy provedené pomocí této platební metody. Pokud vám coby správci rodiny společnost Google deaktivuje účet, členové rodiny mohou ztratit přístup ke sdílenému obsahu nebo předplatným.

Příslušný obsah je možné v dané chvíli použít jen jednou. Členové rodiny tedy nebudou moci v rámci jedné licence používat stejný obsah současně.

5. Kodex chování a důsledky jeho porušení

Při používání platformy Stadia a obsahu se musíte řídit kodexem chování platformy Stadia. Pokud Google zjistí, že jste závažně nebo opakovaně porušili jakékoli smluvní podmínky včetně těchto pokynů, v závislosti na závažnosti a počtu porušení vám může být pozastaven, omezen nebo znemožněn přístup na platformu Stadia nebo k určitému obsahu či službě. V případě dočasné nebo trvalé ztráty přístupu nebudete mít nárok na vrácení peněz za nákup obsahu nebo předplatného, pokud tak není uvedeno v pravidlech platformy Stadia pro vracení peněz. O důvodu tohoto kroku vás budeme informovat, pokud ovšem nebudeme mít objektivní a konkrétní důvody domnívat se, že by tím společnosti Google nebo jiné osobě vznikla právní odpovědnost, že bychom tím ohrozili vyšetřování či provozování jakýchkoli služeb, aplikací či systémů Google, způsobili újmu našim uživatelům nebo porušili právní předpisy nebo pokyny orgánů činných v trestním řízení.

6. Bezpečnost

Před použitím platformy Stadia si v centru nápovědy Stadia pozorně přečtěte informace o zdraví a bezpečnosti.

VAROVÁNÍ OHLEDNĚ RIZIKA EPILEPSIE A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ PRO HRANÍ VIDEOHER. U některých osob může při sledování určitého typu záblesků nebo jiných zrakových podnětů dojít k epileptickému záchvatu nebo ztrátě vědomí a při sledování určitých televizních snímků nebo hraní určitých videoher u nich může dojít k záchvatu. Tento problém může nastat i u osoby, která epileptický záchvat dosud nikdy neměla. Pokud jste někdy v minulosti měli při světelných podnětech příznaky epilepsie (záchvaty nebo ztrátu vědomí), konzultujte použití s ošetřujícím lékařem. Při používání platformy Stadia: Nehrajte, pokud jste unavení nebo nevyspalí. Vždy hrajte v dobře osvětlené místnosti. Každou hodinu si udělejte 10–15minutovou přestávku.

7. Změny smluvních podmínek

Změny smluvních podmínek. Jak je uvedeno ve smluvních podmínkách společnosti Google, smluvní podmínky se mohou změnit. Uživatelé ze zemí Evropského hospodářského prostoru mají možnost se změnou podmínek souhlasit nebo ji odmítnout. Pokud ale odmítnou nebo nevyjádří souhlas, změny se na ně nebudou vztahovat. V takovém případě si vyhrazujeme právo poskytování služby ukončit, jsou-li splněny všechny ostatní podmínky vypovězení smlouvy (v souladu s těmito smluvními podmínkami nebo jakýmikoli jinými smluvními podmínkami konkrétních služeb). Pokud smlouvu vypovíme, nadále budete mít přístup k obsahu zakoupeném prostřednictvím služby podle poslední verze smluvních podmínek, které jste přijali. Může vám být ale znemožněn nákup dalšího obsahu a používání ostatních funkcí platformy Stadia.